Kim jesteśmy

Mistrzowskie oszczędności
Co kryje się za licznikiem oszczędności?
1.223.232PLN
1zł oszczędności / 5 sekund!
6 307 200 PLN / 365 d. / 24 h / 60 min / 60 sek = 20gr
Tysiące złotych oszczędności dla członków programu BIZNES 1000
Brzmi jak bajka? Spójrz na przykładowe oszczędności z jednego programu!
BEZ PROGRAMU BIZNES1000
Normalna stawka całodobowa
2014
(za 1 MWh)
254zł
OSZCZĘDNOŚĆ
=
0PLN
PROGRAM TAŃSZA ENERGIA
Stawka dla uczestnika BIZNES1000
2014
(za 1 MWh)
196zł
OSZCZĘDNOŚĆ
=
375 840 PLN
Kim jesteśmy

Re­pre­zen­tu­jemy spółkę VIVE Biz­nes Sp. z o.o., która jest czę­ścią Grupy VIVE. Na­sza dzia­łal­ność po­lega na wspie­ra­niu przed­się­biorstw w ob­ni­ża­niu, po­no­szo­nych przez nich, kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Dla­tego po­wo­ła­li­śmy do ży­cia Pro­jekt BIZNES1000, który po­lega na or­ga­ni­zo­wa­niu wielu pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych da­ją­cych wy­mierne i prze­li­czalne ko­rzy­ści dla każ­dej z firm uczest­ni­czą­cej w na­szym Pro­jek­cie, a w ko­lej­nym eta­pie także dla pra­cow­ni­ków tychże firm. Po­przez two­rzone roz­wią­za­nia każ­demu z na­szych part­ne­rów da­jemy moż­li­wość na­wią­za­nia kon­tak­tów, umac­nia­nia po­zy­cji na rynku oraz kre­owa­nia swo­jego wi­ze­runku jako lo­jal­nego, od­po­wie­dzial­nego spo­łecz­nie i rze­tel­nego przed­się­biorcy. Dą­żymy do tego, aby przed­się­wzię­cie to łą­czyło w so­bie lo­jal­ność, re­la­cje, etykę i przej­rzy­stość w bu­do­wa­niu biznesu.

Źródłem naszego sukcesu są gotowi na wyzwania i dobrze wyszkoleni pracownicy. Nasze działania to wynik strategicznego myślenia oraz profesjonalnego przygotowania realizacji.
Sebastian Srebro

Sebastian Srebro
Dyrektor Zarządzający

Piotr Zbroiński
Menadżer Regionu Świętokrzyskiego

Ewa Półchłopek
Koordynator Projektów

Anna Kasperek
Koordynator Projektów