Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Re­pre­zen­tu­jemy spółkę strona VIVE Textile Recycling Sp. z o.o., która jest czę­ścią Grupy VIVE. Na­sza dzia­łal­ność po­lega na wspie­ra­niu przed­się­biorstw w ob­ni­ża­niu, po­no­szo­nych przez nich, kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Dla­tego po­wo­ła­li­śmy do ży­cia Pro­jekt BIZNES1000, który po­lega na or­ga­ni­zo­wa­niu wielu pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych da­ją­cych wy­mierne i prze­li­czalne ko­rzy­ści dla każ­dej z firm uczest­ni­czą­cej w na­szym Pro­jek­cie, a w ko­lej­nym eta­pie także dla pra­cow­ni­ków tychże firm. Po­przez two­rzone roz­wią­za­nia każ­demu z na­szych part­ne­rów da­jemy moż­li­wość na­wią­za­nia kon­tak­tów, umac­nia­nia po­zy­cji na rynku oraz kre­owa­nia swo­jego wi­ze­runku jako lo­jal­nego, od­po­wie­dzial­nego spo­łecz­nie i rze­tel­nego przed­się­biorcy. Dą­żymy do tego, aby przed­się­wzię­cie to łą­czyło w so­bie lo­jal­ność, re­la­cje, etykę i przej­rzy­stość w bu­do­wa­niu biznesu.

Źródłem naszego sukcesu są gotowi na wyzwania i dobrze wyszkoleni pracownicy. Nasze działania  to wynik strategicznego myślenia oraz profesjonalnego przygotowania realizacji.

Piotr Zbroiński
Koordynator Projektów

Ewa Półchłopek
Koordynator Projektów

Anna Kasperek
Koordynator Projektów