Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Re­pre­zen­tu­jemy spółkę VIVE Biz­nes Sp. z o.o., która jest czę­ścią Grupy VIVE. Na­sza dzia­łal­ność po­lega na wspie­ra­niu przed­się­biorstw w ob­ni­ża­niu, po­no­szo­nych przez nich, kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Dla­tego po­wo­ła­li­śmy do ży­cia Pro­jekt BIZNES1000, który po­lega na or­ga­ni­zo­wa­niu wielu pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych da­ją­cych wy­mierne i prze­li­czalne ko­rzy­ści dla każ­dej z firm uczest­ni­czą­cej w na­szym Pro­jek­cie, a w ko­lej­nym eta­pie także dla pra­cow­ni­ków tychże firm. Po­przez two­rzone roz­wią­za­nia każ­demu z na­szych part­ne­rów da­jemy moż­li­wość na­wią­za­nia kon­tak­tów, umac­nia­nia po­zy­cji na rynku oraz kre­owa­nia swo­jego wi­ze­runku jako lo­jal­nego, od­po­wie­dzial­nego spo­łecz­nie i rze­tel­nego przed­się­biorcy. Dą­żymy do tego, aby przed­się­wzię­cie to łą­czyło w so­bie lo­jal­ność, re­la­cje, etykę i przej­rzy­stość w bu­do­wa­niu biznesu.

Źródłem naszego sukcesu są gotowi na wyzwania i dobrze wyszkoleni pracownicy. Nasze działania  to wynik strategicznego myślenia oraz profesjonalnego przygotowania realizacji.
Sebastian Srebro

Sebastian Srebro
Dyrektor Zarządzający

Piotr Zbroiński
Koordynator Projektów

Ewa Półchłopek
Koordynator Projektów

Anna Kasperek
Koordynator Projektów