Skontaktuj się z namiSiedziba:


Adres:

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25–663 KIELCE

Dane spółki:


Adres:

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. ul. Ol­szew­skiego 6, 25–663 KIELCE

wpi­sana do Re­je­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Re­jo­nowy w Kiel­cach, Wy­dział X Kra­jo­wego Re­je­stru Są­do­wego pod nu­me­rem KRS 0000089969, ka­pi­tał za­kła­dowy 2 888 000,00 zł w ca­ło­ści opła­cony. Nu­mer Iden­ty­fi­ka­cji Po­dat­ko­wej NIP: 657-008-10-33, REGON: 290508529Telefon:

+48 41 347 63 50


Mail:

kontakt@biznes1000.plPodaj imię

Podaj E-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości