Newsletter

Pro­jekt BIZNES1000 roz­wija się bar­dzo dy­na­micz­nie. Sys­te­ma­tycz­nie wzbo­ga­camy go o nowe pro­gramy oszczęd­no­ściowe, które wy­cho­dzą na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom jego uczest­ni­ków. Sku­piamy się na tym, aby firmy, które nam za­ufały osią­gały wy­mierne ko­rzy­ści z faktu uczest­nic­twa w Pro­jek­cie BIZNES1000.

Je­żeli chcesz być na bie­żąco in­for­mo­wany o tym, nad czym pra­cu­jemy, ja­kie pro­gramy oszczęd­no­ściowe uru­cho­mi­li­śmy — za­pisz się do na­szego newslettera.

Formularz