Pod­sta­wową dzia­łal­no­ścią Spółki jest hur­towa i de­ta­liczna sprze­daż pa­liw GRUPY LOTOS.

LOGO-ARON

Pa­liwa z ra­fi­ne­rii w Gdań­sku prze­wozi na na­szą bazę w Kiel­cach Spółka LOTOS KOLEJ. Do­stawy dla na­szych klien­tów re­ali­zu­jemy wła­snymi au­to­cy­ster­nami wy­po­sa­żo­nymi w no­wo­cze­sne elek­tro­niczne le­ga­li­zo­wane licz­niki, dru­karki i GPS co po­zwala na re­ali­za­cję za­mó­wień z za­cho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów i norm bez­pie­czeń­stwa.

Ofe­ru­jemy rów­nież od­biór pa­liw trans­por­tem Klienta z na­szego ter­mi­nala w Kiel­cach lub każ­dej in­nej bazy pa­liw Grupy Lo­tos na te­re­nie ca­łego kraju. ARON sp. z o.o. jest uczest­ni­kiem Sieci Au­to­ry­zo­wa­nych Re­gio­nal­nych Dys­try­bu­to­rów Lek­kiego Oleju Opa­ło­wego LOTOS Red.