Firma bro­ker­ska DONORIA S.A. funk­cjo­nuje na rynku fi­nan­so­wym od 1995 r. za­rzą­dza­jąc ry­zy­kiem ubez­pie­cze­nio­wym naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klientów.


LOGO-DONORIA-NEW

DONORIA S.A. po­siada ze­spół pra­cow­ni­ków dys­po­nu­ją­cych wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w ob­słu­dze pod­mio­tów z wielu branż i dzie­dzin go­spo­darki. W 11 pla­ców­kach na te­re­nie kraju Spółka za­trud­nia bli­sko 70 osób, z czego 26 osób po­siada upraw­nie­nia bro­ker­skie. Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie po­zwala nam dzia­łać w opar­ciu o spraw­dzone i zop­ty­ma­li­zo­wane mo­dele oraz kre­ować no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia ubez­pie­cze­niowe dla na­szych Klien­tów.

Jako bro­ker je­ste­śmy bez­stron­nym po­śred­ni­kiem ubez­pie­cze­nio­wym, dzia­ła­ją­cym na rzecz i w imie­niu Klienta. Na­szym ce­lem jest za­pew­nie­nie naj­wyż­szego po­ziomu ochrony ubez­pie­cze­nio­wej a także po­ziomu sa­tys­fak­cji Klienta. Dbamy o to, aby przy­go­to­wy­wane przez nas pro­gramy ubez­pie­cze­niowe po­sia­dały mak­sy­mal­nie sze­roki za­kres oraz gwa­ran­cję ja­ko­ści ob­sługi w przy­padku zgła­sza­nia rosz­czeń, przy jed­no­cze­snym utrzy­ma­niu atrak­cyj­nej dla Klienta składki. Aby za­pew­nić po­wyż­sze, współ­pra­cu­jemy z czo­ło­wymi za­kła­dami ubez­pie­czeń w Polsce.

Obej­mu­jemy ochroną ubez­pie­cze­niową ma­ją­tek o łącz­nej war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej 10 mi­liar­dów zł, po­wie­rzony nam przez po­nad 500 firm. W ciągu trzech ostat­nich lat zli­kwi­do­wa­li­śmy około 11 000 szkód, uzy­sku­jąc na rzecz Klien­tów od­szko­do­wa­nia na łączną kwotę bli­sko 50 mi­lio­nów zł.

W celu za­gwa­ran­to­wa­nia naj­wyż­szego po­ziomu bez­pie­czeń­stwa na­szych Klien­tów od 8 lat po­sia­damy cer­ty­fi­kat za­rzą­dza­nia jako-ścią ISO 9001:2008 oraz po­lisę ubez­pie­cze­nia OC z ty­tułu wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści bro­ker­skich, na kwotę 10 mi­lio­nów EUR, co sta­wia nas pod tym wzglę­dem w ści­słej czo­łówce pol­skich firm bro­ker­skich.

DONORIA S.A. jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem How­den In­su­rance Bro­kers Li­mi­ted w Pol­sce, co daje Klien­tom do­stęp do roz­wią­zań i moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez ry­nek międzynarodowy.


Utrzy­ma­nie naj­wyż­szego po­ziomu ob­sługi moż­li­wie jest dzięki wza­jem­nej współ­pracy po­szcze­gól­nych de­par­ta­men­tów.


Na struk­turę firmy skła­dają się na­stę­pu­jące działy

Biuro Ubez­pie­czeń Ma­jąt­ko­wych oraz Biuro Ubez­pie­czeń In­dy­wi­du­al­nych

Usta­la­nie ram współ­pracy, uzgod­nie­nia z Klien­tem za­kresu ochrony ubez­pie­cze­nio­wej, two­rze­nie pro­gramu, ne­go­cjo­wa­nie wa­run­ków ubez­pie­cze­nia oraz re­ali­za­cja ob­sługę bie­żącą.

Dział Kon­tak­tów Mię­dzy­na­ro­do­wych

Współ­praca z pod­mio­tami za­gra­nicz­nymi w za­kre­sie po­szu­ki­wa­nia al­ter­na­tyw­nego lub nie­ty­po­wego po­kry­cia ry­zyka dla na­szych Klien­tów

Dział Li­kwi­da­cji Szkód

Me­ry­to­ryczne wspar­cie przy li­kwi­da­cji szkód, współ­praca bez­po­śred­nio z dzia­łami li­kwi­da­cji szkód za­kła­dów ubez­pie­czeń.

Dział Ad­mi­ni­stra­cji

Tech­niczna ob­sługa, ad­mi­ni­stro­wa­nie po­li­sami, m.in. przy­po­mnie­nia o płat­no­ściach rat, ra­porty płat­no­ści, ze­sta­wie­nia po­lis, itp.

Biuro Prawne

Udział w pro­ce­sie we­ry­fi­ka­cji i opi­nio­wa­nia umów ubez­pie­cze­nia, włą­cza się w pro­ces li­kwi­da­cji szkód. Do pod­sta­wo­wych za­dań Biura na­leży opi­nio­wa­nie szkód „trud­nych”, przy­go­to­wy­wa­nie od­wo­łań w przy­padku ogra­ni­cze­nia od­po­wie­dzial­no­ści lub od­mowy wy­płaty od­szko­do­wa­nia.


Przed­sta­wi­ciel­stwa terenowe


mapa

Pro­gramy ubezpieczenia

Sze­ro­kie grono bro­ke­rów po­zwala na spe­cja­li­za­cję po­szcze­gól­nych osób w okre­ślo­nych ry­zy­kach i bran­żach, co prze­kłada się na moż­li­wość de­dy­ko­wa­nia ze­społu bro­ker­skiego, naj­le­piej zo­rien­to­wa­nego na spe­cy­fikę Klienta. Daje to pew­ność, że ry­zyko ubez-pieczeniowe Klienta po­wie­rzone jest oso­bom po­sia­da­ją­cym sto­sowną wie­dzę me­ry­to­ryczną oraz ade­kwatne do­świad­cze­nie praktyczne w przy­go­to­wa­niu i ob­słu­dze po­dob­nych pro­gra­mów ubez­pie­czeń. Prze­kłada się to rów­nież na cią­głe po­sze­rza­nie wie­dzy bro­kera z za­kresu zda­rzeń ubez­pie­cze­nio­wych, ty­po­wych dla da­nej branży, a co za tym idzie, moż­li­wość uni­ka­nia ich przy­szło­ści lub wy­pra­co­wa­nie spo­so­bów po­stę­po­wa­nia ma­ją­cych na celu mi­ni­ma­li­za­cję skut­ków ta­kich zdarzeń.

Za­ufa­nie klientów
  • VIVE Te­xtile Re­cyc­ling Sp. z o.o.
  • VIVE Trans­port Sp. z o.o.
  • VIVE Biz­nes Sp. z o.o. (pro­jekt Biznes1000)
  • Qu­ick­pack Pol­ska Sp. z o.o.
  • 7NT Sp. z o.o.
  • Ho­tel Tę­czowy Młyn Sp. z o.o.
  • Grupa Ka­pi­ta­łowa PGNiG S.A.
  • Za­kład Ubez­pie­czeń Społecznych
  • Fa­bryka Me­bli FORTE S.A.
  • Fleet Cen­ter Sp. z o.o.
  • Grupa Au­to­di­stri­bu­tion Pol­ska S.A
  • Urząd Mia­sta w Tarnobrzegu
  • Grupa Part­ner RTV AGD Sp. z o.o.
  • Grupa Pfle­ide­rer (w Pol­sce i w Rosji)

   

  • Grupa Fa­mur S.A.
  • Grupa Ka­pi­ta­łowa Bać-Pol S.A.
  • Grupa NEUCA S.A Grupa STOLPŁYT S.A.
  • INTRA S.A.
  • NEONET S.A.
  • Paw­trans Hol­ding Sp. z o.o.
  • Rhe­nus Lo­gi­stics S.A.
  • SAP Pol­ska Sp. z o.o.
  • Si­stema Po­land Sp. z o.o.
  • Thule Pol­ska Sp. z o.o.
  • Track Tec S.A.
  • TRIAS SA
  • Urząd Gminy w Rakoniewicach