statoil

Sta­toil Fuel & Re­tail Pol­ska Sp. z o.o. za­ło­żona zo­stała w 1992 roku. Firma po­siada w Pol­sce sieć bli­sko 360 sta­cji pa­liw dzia­ła­ją­cych w ok. 200 mia­stach i przy tra­sach. Wśród sta­cji Sta­toil są obiekty wła­sne firmy typu Pre­mium, sta­cje seg­mentu eko­no­micz­nego Sta­toil 1–2-3 oraz sta­cje franczyzowe.


Pierw­sza sta­cja Sta­toil typu Pre­mium w Pol­sce ru­szyła w 1993 roku w Za­kro­czy­miu pod War­szawą. W lu­tym 2004 roku po­ja­wiła się w sieci Sta­toil pierw­sza sta­cja seg­mentu eko­no­micz­nego Sta­toil 1–2-3 w Ko­strzy­nie nad Odrą. Sta­toil jako pierw­szy w Pol­sce obok seg­mentu „Pre­mium” wpro­wa­dził ofertę eko­no­miczną – sta­cje pod marką Sta­toil 1–2-3 – bez sklepu i myjni. Nie­długo po tym Sta­toil uru­cho­mił pierw­szą sta­cję fran­czy­zową. Zo­stała ona otwarta w lipcu 2004 roku w Kar­cze­wie koło War­szawy.

Sta­toil Fuel& Re­tail Pol­ska od 1997 roku ofe­ruje klien­tom in­sty­tu­cjo­nal­nym karty pa­li­wowe: Sta­toil Firma i Sta­toil Eu­rope. Na­to­miast od li­sto­pada 2002 roku klienci Sta­toil mogą ko­rzy­stać z pro­gramu lo­jal­no­ścio­wego Pre­mium Club (www.premiumclub.pl).

W 2002 roku Sta­toil Fuel& Re­tail Pol­ska jako pierw­szy de­ta­liczny do­stawca pa­liw na pol­skim rynku po­sta­no­wił pod­dać swoje pro­dukty ze­wnętrz­nej, do­bro­wol­nej kon­troli ja­ko­ści. Za tą ini­cja­tywę firma otrzy­mał w 2003 roku Me­dal Eu­ro­pej­ski przy­znany przez Urząd Ko­mi­tetu In­te­gra­cji Eu­ro­pej­skiej i Bu­si­ness Cen­tre Club.

W 2005 roku Sta­toil Fuel & Re­tail Pol­ska wpro­wa­dził na wszyst­kie sta­cje pa­liwa Su­pra­Die­sel, Su­pra­Gaz oraz Su­prema 98. Pa­liwa te od­po­wia­dają ja­ko­ścią i na­wią­zują do na­zwy pa­liwa Su­prema 95, wpro­wa­dzo­nego na ry­nek 2004 roku. W paź­dzier­niku 2009 roku Sta­toil wpro­wa­dził na sta­cje olej na­pę­dowy klasy pre­mium Die­sel­Gold.

Pre­ze­sem za­rządu Sta­toil Fuel & Re­tail Pol­ska jest Tom Graven-Lauritzen.

Je­dy­nym udzia­łow­cem Sta­toil Fuel& Re­tail Pol­ska jest firma Sta­toil Fuel & Re­tail ASA, na­le­żąca w 100% do ka­na­dyj­skiej firmy Ali­men­ta­tion Couche-Tard Inc.