Dołącz do 1043 firm!

Rejestracja w 5 minut
Nie masz teraz czasu? Zapisz się na newsletter!
Dołącz do BIZNES1000!

Będąc Uczestnikiem naszego projektu, można skorzystać z wielu programów oszczędnościowych, które pomogą zmniejszyć koszty prowadzonej działalności. Wydatki, które z pozoru wydają się nie do zmniejszenia, dzięki grupie lojalnych firm stają się mniejsze.

Zgło­sze­nie uczest­nic­twa jest pro­ste. Na­leży po­stę­po­wać zgod­nie z po­niż­szą instrukcją:

  • Wy­peł­nij ni­niej­szy for­mu­larz, po­da­jąc pod­sta­wowe dane firmy i dane osoby re­pre­zen­tu­ją­cej firmę.
  • Odbierz wia­do­mość e-mail, którą wy­ślemy do Ciebie au­to­ma­tycz­nie w tro­sce o Twoją prywatność.
  • We wspo­mnia­nej wia­do­mo­ści klik­nij w link po­twier­dza­jący chęć uczest­nic­twa w Pro­jek­cie BIZNES1000
  • Ocze­kuj kon­taktu z na­szej strony.
Potwierdzając rejestrację
  • Deklarujesz udział w projekcie przyjmując do wiadomości i akceptując fakt, iż informacje/ dane zawarte w przedstawianych w ramach Projektu BIZNES1000 ofertach promocyjnych mają charakter ściśle poufny i są  dedykowane tylko i wyłącznie  Uczestnikom Projektu Biznes1000, stanowiąc tajemnicę przedsiębiorstwa, Spółki VIVE Biznes Sp. z o.o. jak i Partnera Projektu BIZNES1000, którego oferta dotyczy. W związku z powyższym zobowiązujesz się do nieujawniania przedmiotowych informacji/danych osobom ani podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i postaci.
  • Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez VIVE Biznes Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-663 ul. Olszewskiego 6 (Administrator Danych Osobowych). Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Wyrażasz zgodę na przesyłanie wszelkich informacji handlowych, w tym ofert od firm współpracujących w  Projekcie BIZNES1000, a także informacji o  przedsięwzięciach realizowanych w Projekcie BIZNES1000, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach, konkursach oraz innych ofertach handlowych. Niniejsze upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej. Wyrażasz zgodę na w/w działania bez żadnych ograniczeń czasowych. Zostałeś poinformowany (a), iż niniejsza zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być zmieniona lub odwołana w każdym czasie.
  • Zapoznałeś się z Regulaminem
  • Klauzula informacyjna Spółki VIVE Biznes

Je­żeli wolisz tra­dy­cyjną formę na­wią­za­nia współ­pracy, zgło­ś to przez stronę kon­tak­tową, te­le­fo­nicz­nie lub ma­ilowo. Nasz przed­sta­wi­ciel skon­tak­tuje się z Tobą i umówi na spo­tka­nie w do­god­nym ter­mi­nie. Przed­stawi ideę Pro­jektu BIZNES1000, wpro­wa­dzi w za­gad­nie­nia ofe­ro­wa­nych pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych i po­może w wy­peł­nie­niu For­mu­la­rza re­je­stra­cji Uczestnika.