Pytania i odpowiedzi dla tagu: energia

Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Zmiana polega na wypowiedzeniu umowy kompleksowej lub sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą energii i zawarcie nowej na korzystniejszych warunkach.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm., zmiana dostawcy energii (prawo zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Klienta sprzedawcy) może zostać dokonana przez wszystkich użytkowników energii elektrycznej w Polsce.

tagi: energia

Charakterystyka taryf energetycznych grupy „C”

Taryfa C11 – „Cała Doba”
Najlepsza dla zużywających energię do celów budowlanych lub prowadzących drobną działalność gospodarczą. Cechą charakterystyczną tej grupy taryfowej jest jednakowa cena energii elektrycznej we wszystkie dni tygodnia i wszystkie godziny dnia.

Taryfa C12a – „Dynamiczna Doba”
Taryfa oparta na dwóch strefach rozliczeniowych: szczytowej i pozaszczytowej, które charakteryzują się różnymi cenami energii elektrycznej w różnych godzinach.
Stworzona dla prowadzących działalność gospodarczą, której charakter powoduje zwiększony pobór energii elektrycznej w godzinach obowiązywania stref pozaszczytowych.

Taryfa C12b – „Aktywna Noc”
Cechą charakterystyczną tej taryfy jest podział na dwie strefy: dzienną i nocną, z odmiennymi cenami energii elektrycznej dla każdej z nich.
Taryfa dla firm, których pobór prądu następuje głównie w godzinach nocnych.

tagi: energia

Co z energią bierną?

Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r.3.4.2. Rozliczeniami za pobór energii biernej objęci są odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokiego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci, w uzasadnionych przypadkach, także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub w Umowie.

Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że opłata za energię bierną może się pojawić, jednak zależy to bardzo ściśle od posiadanych odbiorników energii elektrycznej (szczególnie indukcyjnych). Nie znaczy to jednak, że nic nie da się z tym zrobić. Aby wyeliminować wpływ energii biernej na zwiększenie opłat, stosuje się urządzenia służące do kompensacji mocy biernej. Można je zamontować dla każdego urządzenia oddzielnie lub dla wszystkich razem. Ta kwestia jest zawsze podnoszona przez naszych pracowników i dokładnie omawiana. Jeżeli będzie to konieczne, jesteśmy w stanie pomóc w nawiązaniu kontaktu ze sprawdzonymi firmami, które zajmują się montażem kompensatorów mocy biernej.

tagi: energia

Kto po zmianie sprzedawcy energii odczytuje licznik?

Licznik odczytuje cały czas ten sam dystrybutor energii (OSD), który odczytywał go do tej pory.

tagi: energia

Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń?

Tak jak do tej pory, czyli tzw. Pogotowie Energetyczne. Obsługą techniczną zawsze zajmuje się OSD. Zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany OSD.

tagi: energia

Co to są zielone certyfikaty?

Zielony certyfikat to dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Co to są prawa majątkowe?

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Do konwersji dochodzi w momencie wydania świadectw pochodzenia podmiotowi wytwarzającemu energię elektryczną w odnawialnym źródle energii, każdorazowo po zarejestrowaniu ich w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia. Ilość wygenerowanych zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej (taki jest nominał zielonego certyfikatu). Są one instrumentami bezterminowymi i podlegają umorzeniu przez Prezesa URE na życzenie posiadacza.

Kogo dotyczą prawa majątkowe?

Prawa majątkowe dotyczą  odbiorców przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a także przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/18618/nowe-obowiazki-w-systemie-zielonych-certyfikatow

Czy prawa majątkowe mają wpływ na to ile płacę za energię elektryczną?

Koszty za energię czynną (obrót) to opłata za faktycznie zużyty prąd. Podstawowe czynniki, które wpływają na cenę prądu dla Klienta (zarówno biznesowego jak indywidualnego) obrazuje poniższy wykres.

wykres

Prawa majątkowe to 16 %, ceny prądu. Warto wczytać się w ofertę cenową czy prawa majątkowe są wliczone w cenę czy nie.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii weszła w życie z dniem 1 lipca 2016r.

źródło: http://www.fiten.pl/blog/od-czego-zalezy-cena-energii-jaka-placi-firma/

Czym różni się sprzedawca energii od dystrybutora?

Dystrybutor energii (OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego) to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą m.in. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora. Sprzedawca jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za sprzedaż energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy

tagi: energia

Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy?

Po przystąpieniu do Projektu BIZNES1000, wraz z Tauron Sprzedaż, koordynujemy dla Państwa procedurę zmiany sprzedawcy energii. Dokładamy wszelki starań, aby wszelkie terminy wraz z obiegiem dokumentów zostały zachowane.

tagi: energia

Czy kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest płatna?

Nie. Zarówno pierwsza jak i kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest zawsze bezpłatna.

(Koszt jaki może się pojawić może być związany tylko i wyłącznie z ewentualnym dostosowaniem układu układu pomiarowego, przy pierwszej zmianie sprzedawcy i tylko dla taryfy B).

tagi: energia

Czy procedura zmiany sprzedawcy jest taka sama w całej Polsce?

Przed­sta­wiona na stro­nie Urzędu Regulacji Energetyki pro­ce­dura zmiany sprze­dawcy obo­wią­zuje w całej Pol­sce.

Pewne odmien­no­ści, w spra­wach szcze­gó­ło­wych, wystę­pują u ope­ra­to­rów sys­te­mów dys­try­bu­cyj­nych, któ­rzy wyko­rzy­stują spe­cja­li­styczne opro­gra­mo­wa­nie (Vat­ten­fall Distri­bu­tion Poland S.A., RWE Stoen Ope­ra­tor Sp. z o.o. oraz POLENERGIA Dys­try­bu­cja Sp. z o.o.). Opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia pro­stą i sprawną obsługę klien­tów, jed­nakże wymaga zasto­so­wa­nia nieco odmien­nych roz­wią­zań. Ope­ra­to­rzy ci opra­co­wali pro­ce­durę umoż­li­wia­jącą zmianę sprze­dawcy od pierw­szego dnia mie­siąca nastę­pu­ją­cego po mie­siącu, w któ­rym nastą­piło zgło­sze­nie, przy zacho­wa­niu okna cza­so­wego umoż­li­wia­ją­cego zgło­sze­nie zmiany od pierw­szego do pią­tego lub w jed­nym przy­padku do dzie­sią­tego dnia roboczego.

tagi: energia

Kto zajmuje się całą operacją zmiany sprzedawcy?

Całością działań zmiany sprzedawcy bierze na siebie nowy (przejmujący) sprzedawca — firma Tauron Sprzedaż, pod nadzorem menadżera koordynującego kontakt z firmą uczestniczącą w projekcie BIZNES1000.

tagi: energia

Czy nowy sprzedawca gwarantuje dotrzymanie terminu zmiany sprzedawcy w zakładanym czasie?

Warunkiem dotrzymania terminu zmiany sprzedawcy, są prawidłowo wypełnione i skompletowane dokumenty, które z zachowaniem odpowiedniego przedziału czasowego zostaną odesłane do Tauron Sprzedaż. Nad całością procesu w imieniu klienta czuwa koordynator Projektu BIZNES1000.

tagi: energia

Jakie są koszty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Sama procedura zmiany sprzedawcy jest bezpłatna. Użytkownicy taryf A i B, którzy posiadają stare układów pomiarowych, mogą zderzyć się z koniecznością wymiany (starych) tych układów. W ramach projektu BIZNES1000 oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji w zakresie sprawdzenia i wyceny ewentualnej modernizacji takich układów.

tagi: energia

Czy to ja mam wypowiedzieć umowę z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Nie. Całą operację zmiany sprzedawcy na podstawie uprawniających do tego dokumentów przejmuje na siebie i zgłasza do aktualnego sprzedawcy Tauron Sprzedaż.
W przypadku, gdy posiadacie Państwo tzw. umowę kompleksową (jedna umowa na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej), wtedy dostawca na podstawie zgłoszenia od Tauron Sprzedaż prześle Państwu nową umowę obejmującą tylko i wyłącznie dystrybucję energii elektrycznej.

tagi: energia

Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej?

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej leży całkowicie po stronie dystrybutora na podstawie obowiązującej umowy na dystrybucję, która cały czas pozostaje w mocy.

tagi: energia

Czy po zmianie sprzedawcy mogą wystąpić zmiany stawek za dystrybucję?

Niezależnie od tego, kto jest sprzedawcą energii elektrycznej, rozliczenia z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej prowadzone są w oparciu o ceny i stawki opłat określone w aktualnie obowiązującej taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej lokalnego Operatora zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oznacza to, że zmiana sprzedawcy energii nie wpływa na zmiany opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

tagi: energia

Czy w czasie zmiany sprzedawcy wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej?

Nie. Zmiana sprzedawcy nie wpływa na ciągłość dostaw energii elektrycznej. Ciągłość tę zapewnia obecny dostawca.

tagi: energia

Jak będzie wyglądało moje rozliczenie po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?

Po zmianie sprzedawcy odbiorca będzie otrzymywał dwie faktury, jedną od dystrybutora, drugą od sprzedawcy energii.

tagi: energia

Komu płacę za energię po zmianie sprzedawcy?

Po zmianie sprzedawcy odbiorca będzie otrzymywał dwie faktury, jedną od dystrybutora uwzględniającą tzw. opłatę dystrybucyjną, drugą od sprzedawcy energii (w tym przypadku Tauron Sprzedaż) za faktyczne zużycie energii elektrycznej.

tagi: energia

Kiedy muszę zmienić układ pomiarowy?

Konieczność wymiany układów pomiarowych, czyli korzystanie z zasady TPA, wynika ze zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lub Instrukcjach Bilansowania OSD. Zmieniając sprzedawcę, muszą Państwo mieć układ pomiarowy, który umożliwi godzinowe bilansowanie handlowe. Odbiorcy grup taryfowych C i G nie są właścicielami układów pomiarowych, w związku z czym obowiązek ich dostosowania leży po stronie OSD, dokonuje się tego, o ile będzie taka konieczność, w trakcie procedury zmiany sprzedawcy. W wypadku grup taryfowych B i A obowiązek dostosowania spoczywa po stronie Odbiorcy, wynika to z zapisów aktualnej IRiESD OSD. Warto wspomnieć, że jeżeli dokonywali Państwo modernizacji lub zostali przyłączeni do sieci w ciągu ostatnich 2-3 lat, Wasz układ pomiarowy powinien spełniać wymagania dla odbiorców TPA.

tagi: energia

Kto ponosi koszty wymiany układów pomiarowych?

Koszty wymiany układów pomiarowych zależne są od posiadanej taryfy. W taryfie A i B właścicielem układów pomiarowych jest odbiorca i to on ponosi koszty wymiany, w taryfie C właścicielem układów pomiarowych jest dystrybutor i wymiana układów odbywa się na jego koszt.
Należy dodać, że Unia Europejska nakłada obowiązek dostosowania wszystkich układów pomiarowych.

tagi: energia

Jaki jest koszt przystąpienia do programu Tańsza Energia?

Przystąpienie do programu Tańsza Energia jest bezpłatne.

tagi: energia