Alma Alpinex SA


Alma Alpinex SA

Hur­tow­nia spo­żyw­cza po­wstała w lipcu 1999 roku w wyniku połączenia dwóch największych dystrybutorów województwa świętokrzyskiego PW „Alma” s.c. i AHU „Alpinex” s.c. Oba przedsiębiorstwa były wielokrotnie nagradzane i znajdowały się w czołówce ogólnopolskich oraz regionalnych rankingów organizacji handlowych czy wydawnictw branżowych.

Głów­nym ce­lem, jaki przy­świeca fir­mie, jest stwo­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nego cen­trum lo­gi­stycz­nego ob­słu­gu­ją­cego przede wszyst­kim od­bior­ców pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność han­dlową i ga­stro­no­miczną na te­re­nie regionu świę­to­krzy­skiego i wo­je­wództw ościennych.